bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Zakladacia listina

Zakladacia listina neziskovej organizácie
 

            Zakladateľ: 1. MUDr. Mgr. Anna Kvokačková.

Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie

           1. Názov neziskovej organizácie:      Bez bariér n.o.

           2. Sídlo neziskovej organizácie:       Prešov, Prostějovská č. 38

Čl. II

Doba trvania neziskovej organizácie

Nezisková organizácia Bez bariér n. o. sa zakladá na dobu neurčitú

Čl. III

Druh všeobecne prospešných služieb 

 Nezisková organizácia Bez bariér n. o. poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:

a.      obhajoba práv telesne postihnutých detí, mládeže a dospelých a pomoc pri ich plnej sociálnej inklúzii

b.      poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

c.      poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

d.      ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e.      vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f.        tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

g.      služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

Čl. IV

Meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko zakladateľa:

MUDr. Mgr. Anna Kvokačková

 Čl. V

Meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, revízora, riaditeľa

        Správna rada:  Mgr. Lýdia Kiseľáková, Mgr. Jozef Mihok,  Ing. Klaudia Macejová,,        

                Revízor :  PhDr. Ivan Benko, Prešov,

                Riaditeľ :  MUDr. Mgr. Anna Kvokačková,

Čl. VI

Zakladateľ vydal štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny.

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                               Bez bariér  2010 - 2015