bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Štatút

ŠTATÚT
Neziskovej organizácie  Bez Bariér n.o.  poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zakladateľ neziskovej organizácie vydáva  dňa   03. 03. 2008   tento štatút neziskovej organizácie

Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie

                 Názov neziskovej organizácie      Bez bariér n. o.

                 Sídlo neziskovej organizácie        Prešov, Prostějovská č. 38

Čl. II
                       Účel založenia a druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje
Nezisková organizácia Bez bariér n. o. je založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

a.      obhajoba práv telesne postihnutých detí, mládeže a dospelých a pomoc pri ich plnej sociálnej inklúzii

b.      poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  

c.      poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

d.      ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e.      vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f.        tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

g.      služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

 
 Čl. III 
                 Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb 
 Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých  druhov služieb

                  a) v sídle organizácie,

                  b) na základe žiadosti ich zasiela poštou, 

Čl. IV  
            Orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet  členov,      spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia riaditeľa, správnej rady a  revízora

                   Orgánmi neziskovej organizácie sú:

               a) správna rada

               b) riaditeľ

               c) revízor

Správna rada
            Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej   rady vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie správnej rady je na dobu 3 rokov. .

                Správna rada:

                 - schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka)

                 - schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení

                 - rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie

                 - podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri

                 - volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat

                 - volí a odvoláva členov správnej rady a revízora

                 - schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku

                 - rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ    vyhradil v zakladacej listine

                 - rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie

                 - rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich    vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

         Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická        osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ.

Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady    zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

         Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady.

Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a dovolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady. 

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

         Členstvo v správnej rade zaniká:

    - uplynutím funkčného obdobia

    - odstúpením

    - odvolaním, pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní

    - na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady

    - smrťou

Riaditeľ

    Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej     mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkčné     obdobie riaditeľa sú 3 roky.

          Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

          Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom

          kalendárneho roka.Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na

          právne úkony a je bezúhonná.

 Revízor

 Revízor je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť    neziskovej organizácie. Funkčné obdobie revízora je na dobu 3 roky.

Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

-          preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej radne,

-          kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov

-          upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie

-          navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie

         Revízor je oprávnený:

-          podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,

-          navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,

-          zúčastniť sa rokovania správnej rady s hlasom poradným,

-          upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

Čl. V
Čas uchovávania zápisníc orgánov neziskovej organizácie
Spôsob zverejnenia výročnej správy
 Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková   organizácia uschováva po dobu troch rokov.
          Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou,    najneskôr do 30. júna príslušného roka.

         Výročná správa obsahuje:

             -  prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu

                  založenia neziskovej organizácie  

             -   ročnú účtovnú  závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

    -   výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overovaná,

    -   prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov a výdavkov,

    -   prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

    -   stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,

    -   zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu

          roka

    -   ďalšie údaje určené správnou radou

Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia príslušnému registrovému úradu do 15. júla príslušného roku.

Čl. VI

Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie 

 Nezisková organizácia sa zrušuje:

-          uplynutím času, na aký bola založená

-          dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté

-          rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie

-          dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

-          vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

-          ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona

-          ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3 zákona

Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza  zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky neziskovej organizácie prechádzajú na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo na     nadáciu.

Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie

 Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.  

     
 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                               Bez bariér  2010 - 2015