bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Projekty

 

Názov projektu: Šarišské remeslá ako zdroj nových pracovných miest  bez bariér

 

Projekt podporila:   

Otvorená grantová schéma pre NÁDEJ 2009 

Trvanie projektu: 01.01.2010  - 30.09.2010

Cieľom projektu je využiť tradičné remeslá v regióne Šariš ako zdroj pracovných príležitostí pre  mladých ľudí so ZP v novozriadenej chránenej dielni. Spojenie starých tradícií s modernými technológiami vytvára jedinečnú príležitosť nielen na sebarealizáciu mladých ľudí, ale aj spoznávanie svojich koreňov a histórii svojho rodiska. V súčasnosti je záujem o ručne vyrobené predmety, v ktorých je prenesená história, predstavivosť, manuálna zručnosť a tvorivosť jednotlivca.

Chránená dielňa s hrnčiarskou výrobou, resp. keramikou a tkáčskou dielňou je príležitosťou pre podporu pracovných návykov  a zručností pre mladých ľudí so ZP po ukončení sústavnej prípravy na povolanie.           

 
Ciele projektu:
Podpora zamestnávania mladých ľudí so ZP v chránenej dielni s viacprofesijnými zručnosťami a zvýšenie ich zamestnanosti  a ekonomickej sebestačnosti v našej spoločnosti.

 

Všetky aktivity v projekte vedú k tomu, že v rámci chránenej dielne sa vytvorí možnosť pracovnou činnosťou podporiť proces sociálnej inklúzie mladých ľudí so zdravotným postihnutím a eliminovať riziko sociálneho vylúčenia a izolácie.

Aj život  s ťažkým postihnutím sa dá prežívať v radosti, aj pracovať  sa dá bez bariér.     

Cieľová skupina projektu:

- zdravotne znevýhodnení (mladí ľudia  so ZP od 16 do 29 rokov veku , dospelí  so ZP):

Plánované aktivity:

Príprava aktivít a ich implementácia

Termín: Január – September 2010

 Materiálno-technické zabezpečenie chránenej dielne – nákup hrnčiarskeho kruhu, 1ks vypaľovacej pece, maliarskeho kruhu, hrnčiarske náradie, tkáčske stavy, pomôcky k tkaniu, materiál       

Termín: Január - Február 2010

IKT vybavenie   - zakúpenie grafického softvéru na kreslenie návrhov výrobkov, vyzdobenie, ktoré je súčasťou výrobného procesu. V súčasnosti sa stretávame s IKT vo všetkých profesiách, preto je  nevyhnutné zabezpečiť modernú VT, nakoľko okrem tvorby návrhov výrobkov budú tieto modely a produkty vyvesené aj na webe neziskovej organizácie ako súčasť e-obchodu na internete.

Termín: Február 2010

  Výroba v CHD / keramika –v I.časti chránenej dielne bude výroba keramiky, resp. hrnčiarskych výrobkov. Tento typ výroby  rozvíja manuálne zručnosti, kreativitu, predstavivosť, pri tvorbe návrhov aj IKT zručnosti. Manuálne zručnosti sú zároveň vhodnou rehabilitáciou a terapiou pri rôznych formách zdravotného postihnutia ( či už fyzického alebo mentálneho). Chránená dielňa má v našom zariadení zároveň úlohu rehabilitačného pracoviska. Tento druh výroby bol zvolený na základe  zvyšujúceho sa záujmu o výrobky, ktoré sme doteraz len dekorovali, alebo nejakým spôsobom dokončovali, pričom napr. kvetináče a hrnčeky sme doteraz nakupovali ako polotovary. V našej CHD budeme vyrábať úžitkové predmety ale aj suveníry s motívmi, resp. na základe požiadavky objednávateľa.

Termín: Marec  – September 2010

Výroba v CHD / tkanie – v II. časti chránenej dielne bude tkáčska dielňa resp. tkanie na krosnách a iné techniky. Aj táto pracovná činnosť je zároveň istým spôsobom spojená s rehabilitáciou. Pri výrobe budeme vychádzať zo zdrojov jednotlivých lokalít Šariša ( materiál, vzory, spôsob tkania, kombinácia materiálov, druhy výrobkov). Postup prác bude rozdelený do fáz: príprava návrhov, priprava  osnovy, tkanie a začisťovanie..

Tento druh výroby bol zvolený na základe  zvyšujúceho sa záujmu o výrobky, ktoré sme doteraz len robili ako súčasť pracovnej rehabilitácie, , resp. záujmovej činnosti. Pri usporadúvaní dní otvorených dverí a prezentácii prác našich pracovnikov, hlavne naši donori prejavili záujem  o ich kúpu.

Termín: Marec  – September 2010

 Hlinená a tkaná krása  – Výstava/prezentácia prác pre verejnosť, burza hlinených predmetov /produktov cieľovej skupiny. Metóda – prezentačná (fotografie, letáky), publicita ( printové média)

Termín: September 2010

Kvalitatívne výstupy:

-         Zvýšenie pracovných zručností občanov so ZP

-         Podpora tvorivosti a kreativity

-         Modernizácia vybavenia n.o. ( IKT)

-        Nové pracovné možnosti, vytvorenie predpokladov k otvoreniu živnosti

-         Zvýšená spolupráca s UPSVaR Prešov

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                      Bez bariér  2010 - 2015