bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Projekty

 

 

Hlinená krása 

 

Projekt podporený :      

    

Rozšírenie terapeutických služieb realizovaných remeselnou činnosťou v neziskovej organizácii Bez bariér, n. o. zvyšuje šancu cieľovej skupiny na sebarealizáciu a uplatnenie sa na trhu práce.  Spolu s manuálnymi  zručnostami získajú klienti ďalšie zručnosti súvisiace so začleňovaním do majoritnej spoločnosti ( komunikačné zručnosti, asertivita, riešenie konfliktov, plánovanie času, sebaprezentácia, pracovné zručnosti a pod.) .

Implementácia projektu začne medializáciou v lokálnych médiách a zabezpečením materiálu  a potrebnej technológie . Samotný vzdelávací kurz bude realizovaný prístupnou formou pre cieľovú skupinu so ZP, individuálnym prístupom so zvýšeným % podielom praxe. Účelom je podporiť kreativitu, tvorivosť a sebarealizáciu spolu s inovatívnymi rehabilitačnými metódami.

Cieľ projektu: Zvýšenie zručností klientov prostredníctvom remeselného vzdelávacieho /hrnčiarskeho/  kurzu za účelom aj pracovného uplatnenia  sa v integrujúcej spoločnosti

Cieľová skupina:

1. zdravotne znevýhodnení (telesne s kombinovane postihnuté deti, mládež, dospelí a ich rodiny

2. sociálne znevýhodnení (v dôsledku zdravotných obmedzení)                              

 3. seniori (prioritne seniori s rôznym stupňom rozvoja kognitívnych porúch

  Aktivity:

 Príprava aktivít a ich implementácia – projektový manažér a finančný manažér projektu, monitorovanie implementácie podľa schváleného harmonogramu a rozpočtu. Efektívne  a účelné využívanie poskytnutého príspevku.

Termín: Marec 2010 – September 2010

Materiálno technické zabezpečenie vzdelávacieho kurzu – nákup hrnčiarskeho kruhu, vypaľovacej pece, materiál – hlina, glazúra, náradie, kotúče na hrnčiarsky kruh, štetce, farby. Metóda – prieskum trhu, výber a nákup v súlade s VO.

Termín: Apríl 2010 – Máj 2010

Softvérové vybavenie   - nevyhnutné zakúpenie grafického softvéru typu COREL na kreslenie návrhov výrobkov, ktoré je súčasťou vzdelávania v rámci aktivity 1. V súčasnosti sa stretávame s IKT vo všetkých profesiách, preto je  nevyhnutné zabezpečiť moderné vzdelávanie aj v tejto remeselnej zručnosti.

Termín: Apríl 2010 – Máj 2010

Hrnčiarsky remeselný kurz – vzdelávanie pre  10 členov /klientov v rozsahu 120 hodín. Kurz bude realizovaný v priestoroch OZ Barlička, nakoľko tu nám poskytnú plne bezbariérové priestory a odborné učebne prispôsobené týmto klientom. Výpožičkou chránenej dielne, ktorú schválilo mesto Prešov, ako majoritný vlastník budovy sa nám podarilo umožniť ťažko zdravotne postihnutým mladým ľuďom skúsiť aj prácu s hlinou, vytvoriť diela, ktoré už dlho nosia v svojich mysliach a srdciach. Svoju produkciu samozrejme použijú na rozvoj ďalších svojich aktivít. 

Termín: Máj 2010 – September 2010

Hlinená krása– Deň otvorených dverí v organizácii Bez bariér, n.o. / prezentácia činností a prác detí a mládeže a Burza hlinených predmetov /produktov cieľovej skupiny. Metóda – prezentačná ( videofilm, letáky, brožúry), publicita ( printové média) Súčasťou tejto výstavy bude aj prieskum trhu a zaujmu  verejnosti, o tohto typu vyrobky z hliny. 

          Termín: August 2010 – September 2010                                 

 

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                   Bez bariér  2010 - 2015