bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Projekty

 

Názov projektu:"Krása šarišských remesiel ako dedičstvo šikovných rúk"

Projekt podporila: Nadácia Tesco 

   

    

Projekt s názvom Krása šarišských remesiel ako dedičstvo šikovných rúk

       

    je zameraný na zvýšenie zručností ťažko zdravotne   postihnutých mladých ľudí prostredníctvom remeselných vzdelávacích kurzov.

Projekt má za úlohu podporiť kreativitu, tvorivosť, sebarealizáciu,  a následné pracovné uplatnenie mladých ľudí s hendikepom v integrujúcej spoločnosti. 

Cieľom projektu je oživenie remesiel typických pre šarišský región, ako je výroba úžitkových predmetov z hliny, tkanie a paličkovanie. 

Chránená dielňa s hrnčiarskou výrobou, tkáčskou a čipkárskou dielňou je príležitosťou pre podporu pracovných návykov a zručností pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím s využitím inovatívnych rehabilitačných metód.

   

  Vyvrcholením projektu bude letný denný tábor s využitím všetkých techník a s možnosťou účasti aj iných ťažko zdravotne postihnutých záujemcov. 

         

 

 

Termín: Január 2012 – September 2012                                 

   

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                             Bez bariér  2010 - 2015