bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

 

Aktivity

rok  2015


     „Vodičák na vozíček“

Cieľom projektu „Vodičák na vozíček“ je prostredníctvom vzdelávacej aktivity (tréning obsluhy vozíka) budovať mosty medzi majoritnou študentskou mládežou a mladými ľuďmi s postihnutím.

Cieľom je realizácia vzdelávacej aktivity s obsahom praktických zručnosti v oblasti obsluhy mechanického a elektrického vozíka. Vzdelávanie môže byť súčasťou predmetov  Náuky o spoločnosti, Etiky, príp. špecializovaných predmetov stredných škôl, gymnázií alebo vysokých škôl.

Projekt „Vodičák na vozíček“ je dobrým štartom a  možným zdrojom príjmu pre organizáciu a mladých s postihnutím v budúcnosti.  Pri vzdelávacom procese na školách vystupujú ako školitelia konkrétne mladí ľudia s postihnutím, čo pre viacerých bude prvé zamestnanie v ich živote.   

                                                                                                                               

 

 

Projekt Bez bariér n.o. s názvom „Vodičák na vozíček“

Projekt Vodičák na vozíček bol podporený sumou 4.973,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Cieľom projektu Vodičák na vozíček je posilnenie zraniteľných skupín".

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2015 vzdelávacou aktivitou prešli študenti 2 a 3 ročníka škôl:

Strednej zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého, Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Súkormného športového gymnázia ELBA a gymnázia bl. Gojdiča. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovné tímy

V rámci pracovného dňa sú zamestnanci rozdelení do rôznych tímov - napr. upratovanie, žehlenie, nakupovanie,prácu v záhrade alebo kancelárii.

 
 

      


 


 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                              Bez bariér  2010 - 2016